काठमाण्डौ-रसुवा-केरुंग नाका निरीक्षण

Kerung-boarder-8

chines army

kerung-

kerung