एतिहासिक क्षण संबिधान प्रमाणिकरण समय

Subash-Nembang

संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा हर्सोल्लाष र बधाई आदानप्रदान गरिरहेका सभासद्हरुलाई संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपाध्यक्ष अोनसरी घर्ती, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतले साथ दिइरहेका समय  ।

झालानाकाथ

18092015011527DSC_9168-600x0

;+ljwfgdf x:tfIf/ ;+ljwfg;ef ejgsf] Nxf]T;] xndf ;+ljwfg;efaf6 kfl/t g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ df x:tfIf/ ub}{ ;ef;b . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

संविधानसभा भवन मा संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधान, २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै सभासद्

संविधानसभा भवन मा संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधान, २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै सभासद्

12047061_10206838356430829_8962286897966544216_n

श्रोत तस्बिर, कान्तिपुर दैनिक, अनलाइन खबर, प्रदीपराज वन्त, साथीहरु